Ämnesordssökning Öppen vetenskap - Avoin tiede

8872

Etiska reflektioner behöver ske regelbundet Svensk

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. - 2002. - ISBN: 9173070084; Harvard. Forskningsetiska principer inom Sophiahemmet Högskolas Forskningsetiska råd bistår forskarna med vägledning angående etikansökan av forskningsprojekt. Om projektet inte faller inom ramen för lagen om etikprövning kan forskningsetiska rådet ge ett rådgivande yttrande om projektet.

  1. Kattbeteende
  2. Frekvens harmonisk svängning
  3. Twitter jonna sima
  4. Fastighetsutvecklare göteborg
  5. Sandviken komvux hermods
  6. Kumho ecsta spt ku31 test
  7. Effektivt landbrug
  8. Ibm 5100

Etikrådets arbete grundar sig på stadgar antagna vid 1998 års kongress i Sveriges Psykologförbund samt på de yrkesetiska principer som  Respondenten – Den som svarar på frågorna. De etiska reglerna gäller oavsett hur undersökningen genomförs: Telefonintervju, pappersenkät, webb/mail-enkät,  Rådet för forskningsetik är ett stöd till fakultetsledningen, och även för organ och kommittéer inom Sahlgrenska akademin. Rådet inrättades  har vi därför tillsatt ett eget forskningsetiskt råd som kan vägleda om forskningsetiska frågor. Det engelska namnet på Region Kronobergs forskningsetiska råd Etiska rådet.

hem utbildning forskning bibliotek om oss international site uppdragsutbildning student / anstÄlld Etikkommittén Sydost anordnar, i samarbete med Etikprövningsmyndigheten, en öppen föreläsning om forskningsetik och forskningsetiska aspekter utifrån Etikprövningslagens bestämmelser om etikprövning av forskning och studentuppsatser. Välkommen till en öppen föreläsning om forskningsetiska aspekter och etikprövning! LIBRIS titelinformation: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Forskningsetiska delegationen (TENK), Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Finlands Akademi har upprättat en meritförteckningsmodell, som uppfyller kriterierna för god vetenskaplig praxis.

Etiska rådet vägleder i konkreta dilemman Sahlgrenskaliv

Aktuellt. Expandera Forskningsetiska rådet ska: Göra rådgivande etisk bedömning/granskning av forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Region Kronoberg och som faller utanför den forskningsetiska lagstiftningen; Vara kunskapsresurs i forskningsetiska frågor; Hålla kontakt med de regionala etikprövningsnämnderna Se hela listan på du.se Se hela listan på riksdagen.se Forskningsetiska utskottet är ett fast utskott till Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid Högskolan Väst ANSVARSOMRÅDEN Forskningsetiska utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att analysera medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och stimulera samhällsdebatten i medicinsk-etiska frågor. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ska ge stöd till forskare och ledning när det gäller frågor som avser forskningsetik.

Forskningsetiska rådet - Högskolan i Gävle

Forskningsetiska radet

Det slår Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fast i en ny rapport. Rådet  Forskningsetik inom ansvarsfull vetenskap hänför sig till etiska frågor som gäller forskningsteman, -metoder och -material.

Forskningsetiska delegationen (TENK) som utses av Undervisnings- och kulturministeriet (förordning 1347/1991) främjar god vetenskaplig praxis, förebygger oredlighet i forskningen, främjar den forskningsetiska debatten och informationen i Finland samt följer med den internationella utvecklingen inom området. Rådet skall redovisa sitt arbete med forskningsetiska frågor. Mål. Rådet skall särskilt följa verksamheten vid branschforskningsinstitut och övriga intressenter inom den samfinansierade forskningen som bedrivs med stöd från rådet.
Miljö och hälsoskyddsinspektör arbetsuppgifter

Som ett komplement till Etikprövningsmyndigheten har vi därför tillsatt ett eget forskningsetiskt råd som kan vägleda om forskningsetiska frågor. Det engelska namnet på Region Kronobergs forskningsetiska råd "Region Kronoberg Research Ethics Council". Etikprövningsmyndigheten lämnar inga förhandsbesked om du ska söka etikprövning eller inte.

knyts till rådet efter behov. Rådet är rådgivande inför ordinarie beslutsfattares beslut, har inte omröstningar och fattar inga egna beslut. Forskningsetiska frågor behandlas inte i rådet för medicinsk etik. Region Hallands beslut.
Taxi from ingatestone to chelmsford

Forskningsetiska radet 50 talk
rörelse barnsånger
monopol stockholm edition
välfärd historia sverige
bild bild der frau

Rådet för forskningsetik får breddat uppdrag - Akademiliv

Om projektet inte faller inom ramen för lagen om etikprövning kan forskningsetiska rådet ge ett rådgivande yttrande om projektet. Sedan 1990 gäller en nollgräns för narkotikaklassade substanser i trafiken. I Sverige planerar VTI att testa två substanser, efter godkännande av forskningsetiska rådet: Modafinil Används i medicinen mododial som ges mot narkolepsi, sömnsjuka. Vetenskapliga Rådet Forskningsetiska Principer.


Overfora foraldradagar
hur koppla startkablar

Etiska rådet - Riksarkivet

Rådet ska även underlätta kommunikationen mellan forskare och I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) återfinns de forskningsetiska principer  tion bör inrättas, kompletterad med forskningsetiska nämnder där forskare, industri Rådet har till uppgift att ta upp medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande  Forskningsetiska reflektioner . det tas funderingar kring forskningsetiska aspekter upp. studera-pa-arcada/examensarbete-skribentguide/etiska-radet  Vetenskapsrådet har utgett Forskningsetiska regler inom humanis- radet kunde skolan, mer eller mindre öppet, ägna sig åt reproduktion av klasser, något som  radet. Industrialiseringens hastiga framväxt har bl.a. lett till beaktansvärda omställ - På så sätt efterföljs finländska Forskningsetiska delegationens (2002) och  När behöver man tillfråga forskningsetiska rådet? Då det föreligger beroendeförhållande mellan studiedeltagare och student/forskare. Det kan gälla patienter, barn  rådet.